Monthly Archives: September 2014

ประเมินผลการอบรมตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมทีคการ์เดนท์รีสอร์ท จ.เชียงราย

คลิกที่นี่เพื่อประเมินผลการอบรม
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการประเมินการอบรม

Advertisements

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ EIS ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร Lession Plan

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดตัวอย่างการทำ Lession Plan

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ Email address ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ

คลิกที่นี่เพื่อประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ EIS ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ

คลิกที่นี่เพื่อดูผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ EIS ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ EIS ร.ร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ Email address ร.ร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร

คลิกที่นี่เพื่อประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ EIS ร.ร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร

คลิกที่นี่เพื่อดูผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ EIS ร.ร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร