ประเมินผลการอบรมตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมทีคการ์เดนท์รีสอร์ท จ.เชียงราย

คลิกที่นี่เพื่อประเมินผลการอบรม
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการประเมินการอบรม

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ EIS ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร Lession Plan

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดตัวอย่างการทำ Lession Plan

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ Email address ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ

คลิกที่นี่เพื่อประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ EIS ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ

คลิกที่นี่เพื่อดูผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ EIS ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ EIS ร.ร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ Email address ร.ร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร

คลิกที่นี่เพื่อประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ EIS ร.ร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร

คลิกที่นี่เพื่อดูผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ EIS ร.ร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร

ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ EIS รร.เทศบาล 1(บ้านในเมือง)

คลิกที่นี่เพื่อประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ EIS รร.เทศบาล 1(บ้านในเมือง) จ.เพชรบูรณ์

คลิกที่นี่เพื่อดูผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ EIS รร.เทศบาล 1(บ้านในเมือง) จ.เพชรบูรณ์

ประเมินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ EIS

คลิกที่นี่เพื่อประเมินโครงการค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียน รร.เทศบาลวัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์

ข้อมูลประกอบการจัดการอบรม EIS Basic Training จังหวัดอุตรดิตถ์

คลิกดูรายชื่อ Email address ของท่าน ได้ | ที่นี่  |

อีเมล์กลุ่มของ รร.เทศบาลวัดคลองโพธิ์ คือ wkpms@eisth.org

Email address ผู้เข้าอบรม จังหวัดเชียงใหม่

Click to show Email address for @eisth.org

ตารางการอบรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษตามรูปแบบEIS

ตารางการอบรม

รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนอบรมโครงการค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ระดับภาคเหนือ

คลิกดูรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนอบรมโครงการค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ระดับภาคเหนือ

 

โครงการนำร่องรูปแบบ EIS

โครงการนำร่องรูปแบบ EIS เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและผู้ศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ 7 ส.ค. 2013 โดย ศูนย์ EIS ภาคเหนือ